AV_Vastestate_office_09
beheer

Volledig grip op vastgoed

Optimaal beheer betekent dat wij volledig grip hebben op het vastgoedobject. Alle financiële, administratieve, technische en commerciële aspecten zijn op orde, logisch gestructureerd en voor stakeholders inzichtelijk op het gewenste moment. Wij behandelen daarbij onder andere de volgende thema’s:

Uitgelichte thema's

Quickscan due diligence

Met de quickscan leggen wij de basis voor het vastgoedbeheer. In een kort tijdsbestek wordt informatie verzameld, documentatie geordend en worden mogelijke knelpunten geïdentificeerd van de te beheren portefeuilles.

Inrichting en uitvoering

Binnen de opgestelde kaders richten wij de communicatie en het dagelijkse beheer in. Daarnaast dragen wij zorg voor het technische en financiële beheer van de portefeuilles: klachten, wensen, planmatig, informatie en storingen (KWIPS), maar ook onderhoud, calamiteiten, reglementen, toezicht, certificeringen en oplevering. Alles wat nodig is voor optimaal beheer.

Servicedesk

Een systematische en gedisciplineerde ordening is onze basis. Daarnaast onderscheidt onze serviceafdeling zich op twee manieren: empathie en kennis. Het kennisniveau ligt hoog, zodat vragen en problemen efficiënt weggewerkt kunnen worden. Maar nooit zonder uit het oog te verliezen dat we met mensen te maken hebben.

av_vastestate_office_04_2_20190215_082438
verhuur

Systematische en inzichtelijke werkwijze

Naast vastgoedbeheer en ons consultancy-werk gebruiken wij onze kennis en ervaring van de vastgoedmarkt om leegstaand vastgoed te verhuren. Ook voor deze discipline hebben wij een systematische en inzichtelijke werkwijze die wij nauwgezet volgen om een optimaal resultaat te behalen. Onze verhuurwerkzaamheden bestaan veelal uit de volgende thema’s:

Uitgelichte thema's

Inventarisatie

Het verzamelen en ordenen van alle beschikbare informatie ligt aan de basis van goed beheer én verhuur. Zo kunnen wij potentiële huurders en stakeholders optimaal informeren.

Promotie en inschrijving

Of er nu water, kavels, winkels, kantoren of woningen verhuurd moeten worden wij hebben de kennis en kunde in huis. Aan de hand van een marketingstrategie benaderen wij de beoogde doelgroep met potentiële huurders. Wij functioneren als informatiepunt voor alle betrokkenen.

Inrichting en vormgeving

Voor ieder project ontwikkelen wij een passende huisstijl die we vervolgens consequent doorvoeren in alle communicatie-uitingen. Dit geldt ook voor het verhuurplatform, welke wij inrichten. Zo wordt de beoogde doelgroep via de juiste middelen op het juiste moment aangesproken.

AV_Vastestate_office_05
consultancy

Het totale leefgebied in ogenschouw

Om een weloverwogen advies te kunnen geven over complexe beheervraagstukken nemen wij het totale leefgebied waarin het vastgoed staat in ogenschouw. Vanuit het perspectief van de opdrachtgever bestuderen en onderzoeken wij alle vragen en uitdagingen alvorens wij onze aanbevelingen doen. Dankzij onze ervaring en expertise zijn wij in staat om mee te denken en advies te geven over de diverse beheervraagstukken waar bestuurders en eigenaren tegenaan kunnen lopen. Hieronder een aantal van de meest voorkomende thema’s.

Uitgelichte thema's

Interventie beheerovername

Gemeenten hebben verscheidene middelen om malafide huiseigenaren aan te pakken en een (tijdelijke) beheerovername is daar een van. Vastestate kan als specialist in dergelijke situaties dit proces in goede banen leiden en advies uitbrengen over welke stappen het best genomen kunnen worden.

voorbeeldproject

Snippergroen

Snippergroen is een hoofdpijndossier voor veel gemeentes. Wij helpen graag om de complexe problematiek rondom het oneigenlijke gebruik van openbaar groen in kaart te brengen en adviezen aan te dragen voor rendabele oplossingen.

voorbeeldproject

Vastgoed in balans

De basis van goed vastgoedbeheer is orde. Wij analyseren de bestaande situatie en gaan vervolgens aan de slag om alle vastgoeddossiers, documentatie en administratie weer op orde te brengen. Dat resulteert in een overzichtelijk nulpunt: de gewenste beheersituatie.

Projectmanagement

Voor technische en procesmatige projecten met een specifieke looptijd bieden wij begeleiding, ondersteuning en coördinatie. Door de verantwoordelijkheden over te nemen tijdens een project, krijgen eigenaren en bestuurders de handen vrij om zich te richten op andere uitdagingen.

voorbeeldproject

Due diligence

Wie vastgoed wil aankopen, verhuren of goed wil beheren doet er goed aan om de staat van het vastgoed eerst zorgvuldig in kaart te brengen. Hoe staan de technische installaties ervoor? Zijn alle vergunningen in orde? En wat zijn de risico’s voor de komende jaren? Belangrijke vragen die een rol moeten spelen in de besluitvorming en wij geven daar graag een goed onderbouwd antwoord op.